ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı osgb tanımını Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi olarak tanımlamaktadır.

İşletme Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından , işletmelerin çalışan sayısına bağlı olmamaksızın tüm kimyevi madde üreten ya da depolayan işyerlerinin, inşaat işleri ve maden ve taş ocakları ile sanayiden sayılan 10 kişi ve üzerinde personel çalıştıran işyerleri için düzenlemiş olduğu belgedir.

İşletme belgesi başvurusunda gerekli belgeler

İşletmede Çalışanların iş güvenliği eğitim belgeleri

4857 sayılı İş Kanunu'nun (değişik: 15.5.2008/5763/3) 78. maddesine göre "Bu Kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak işletme belgesi alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir." Denilmektedir.

İşverenler işletme belgesi taleplerini dilekçe ile işyerlerinin kayıtlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne verirler. Bölge Müdürlüğü işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından incelenmek üzere başvuruyu ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına gönderir. İşyerinde iş müfettişince yapılan denetimde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun kurulduğu ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından noksanlık bulunmadığı tespit edildiği takdirde işyerine Bölge Müdürlüğünce işletme belgesi verilir.